Informácie

Všeobecné obchodné podmienky portálu www.pozemky.sk
 

ČLÁNOK I. Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť KARPATSKA.SK a.s., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 46051317, DIČ: 2023228845, IČ DPH: SK 2023228845, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, vložka č. 5255/B (ďalej len „Poskytovateľ“) je prevádzkovateľom internetového portálu http://www.pozemky.sk  (ďalej len „Pozemky.sk“). Pod internetovým portálom Pozemky.sk sa tiež myslia aj jeho subdomény a aliasy. Poskytovateľ je oprávnený zverejňovať inzeráty a poskytovať reklamu na internetovom portáli Pozemky.sk .
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodných podmienok o poskytovaní služieb na portáli Pozemky.sk, predmetom ktorých je používanie služieb na portáli Pozemky.sk.
3. VOP sú dostupné na internetovej stránke Pozemky.sk, v mieste sídla Poskytovateľa a zároveň v prípade písomnej formy objednávky tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
4. VOP sú záväzné a upravujú všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Používateľom, predmetom ktorých je používanie služieb na portáli Pozemky.sk.
5. Obsah on-line služieb na portáli Pozemky.sk je chránený Autorským zákonom (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení). On-line službami sa rozumie uverejnenie občianskej, podnikateľskej inzercie, reklamy, ako aj služieb spojených s inzerciou na portáli Pozemky.sk. Všetky práva Poskytovateľa sú vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.
6. Používateľom služieb je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá použije služby Pozemky.sk (ďalej ako "Používateľ “ alebo „Objednávateľ “)
7. Inzertný obsah Používateľa sú akékoľvek dáta (texty, fotografie, obrázky, súbory atď.) uložené na Pozemky.sk Používateľom, resp. Poskytovateľom (na základe súhlasu so zverejnením Používateľovho inzertného obsahu Poskytovateľom), (ďalej len "inzertný obsah")
 
ČLÁNOK II. Registrácia a pravidlá

1. Prístup do klientskej zóny na stránke Pozemky.sk je podmienený predchádzajúcou registráciou vyplnením registračného formulára na tejto stránke. Pri registrácii sa Používateľ zaväzuje v registračnom formulári uviesť správne a aktuálne informácie o sebe, spoločnosti a neustále ich udržiavať aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú porušením povinnosti spôsobí.
2. O zmene registračných údajov sa Používateľ zaväzuje upovedomiť Poskytovateľa bez zbytočného odkladu tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje údaje, ktoré boli uvedené v písomnej žiadosti.
3. Vstupom na Pozemky.sk Používateľ súhlasí a zaväzuje sa rešpektovať VOP.
4. Používateľ udeľuje Poskytovateľovi všetky práva k úprave a k zverejneniu inzertného obsahu.
5. Používateľ sa zaväzuje, že bude uverejňovať len taký inzertný obsah, ktorý nie je v rozpore so zameraním Pozemky.sk (inzercia pozemkov a nehnuteľností), s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, či so všeobecne platnými morálnymi princípmi. Zároveň sa Používateľ zaväzuje, že bude uverejňovať inzertný obsah, ktorý je pravdivý, aktuálny a nie je duplicitný. Ďalej sa Používateľ zaväzuje, že nebude v priestore určenom na popis a charakteristiku pozemku alebo nehnuteľnosti uverejňovať žiadny iný text mimo popisu pozemku a nehnuteľnosti a v priestore určenom na obrazovú prílohu, nebude uverejňovať logo svojej spoločnosti.
6. Používateľ smie šíriť, podieľať sa na šírení či predaji obsahu Pozemky.sk len na základe predchádzajúceho súhlasu zo strany poskytovateľa a to buď v písomnej alebo elektronickej podobe (elektronickou poštou).
7. Poskytovateľ poskytuje služby v stave v akom sú a na základe aktuálnej dostupnosti. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť voči Používateľovi ani tretej strane za prípadné škody vzniknuté v dôsledku bežnej prevádzky Pozemky.sk, či v dôsledku nedostupnosti, nespoľahlivosti alebo bezpečnostného zlyhania služieb. Podobne Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť voči Používateľovi ani tretej strane za prípadné škody vzniknuté v dôsledku inzertného obsahu. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť poskytovanie služieb (vrátane odstránenia inzertného obsahu) Používateľovi alebo Objednávateľovi alebo skupine Používateľov alebo Objednávateľov a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez povinnosti náhrady.
8. Poskytovateľ zaručuje Používateľovi ochranu jeho osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Z. z. v platnom znení).

ČLÁNOK III. Objednanie služieb a vznik zmluvného vzťahu

1. Poskytovateľ poskytuje a zabezpečuje aj nasledovné služby:
 - poskytovanie plateného reklamného priestoru na portáli Pozemky.sk
- naplánovanie a vedenie reklamnej kampane
- správa reklamnej kampane a zasielanie pravidelných reportov
- úprava a výroba bannerov
- tvorba internetovej prezentácie
  (ďalej aj ako „Služby“)
2. Poskytovateľ poskytuje a zabezpečuje vyššie spomínané služby za odplatu na základe objednávky Objednávateľa. Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
a) v prípade Objednávateľa – fyzickej osoby: meno a priezvisko Objednávateľa, adresu trvalého, prípadne aj prechodného pobytu Objednávateľa,
b) v prípade Objednávateľa- právnickej osoby: obchodné meno, prípadne názov Objednávateľa, sídlo, IČO, DIČ, v prípade ak je Objednávateľ platcom DPH i IČ DPH,
c) požadovanú službu,
d) termíny uverejnenia,
e) ďalšie prípadné požiadavky (umiestnenie, expresné zverejnenie a pod.)
 3. Objednávky môžu byť Poskytovateľovi zasielané prostredníctvom emailu, faxu, písomne ako aj osobne na adresu Poskytovateľa uvedenú v obchodnom registri, prípadne inú adresu uvedenú na stránke Pozemky.sk.
4. Objednávky je možné prijať len s presným označením požadovanej služby s presným uvedením obchodného mena, sídla, IČO/DIČ/IČ-DPH Objednávateľa a zápisu v obchodnom alebo inom príslušnom registri, resp. meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt fyzickej osoby, ak je Objednávateľom fyzická osoba.
5. Doručením objednávky, ktorá je vyplnená v súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku, Poskytovateľ túto považuje za záväznú (ďalej len „objednávka“). Objednávky sa prijímajú na jednotlivé kalendárne mesiace kalendárneho roka, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak. 
6. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsahovú stránku poskytnutého reklamného priestoru a zaväzuje sa uhradiť Poskytovateľovi všetky nároky uplatňované tretími osobami voči Poskytovateľovi v nadväznosti na obsah zverejneného inzerátu, najmä však nároky uplatňované v súvislosti so súťažným právom, ako aj právom nekalej súťaže, právom duševného vlastníctva, autorským právom a právom priemyselného vlastníctva, a všetky ďalšie náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s uplatnením nárokov tretích osôb v zmysle tohto článku.
7. Poskytovateľ je oprávnený neumiestniť inzerát na stránku Pozemky.sk, pokiaľ objednávka inzerátu neobsahuje náležitosti podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku.
8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prijať, alebo odmietnuť objednávku.
9. Poskytovateľ je oprávnený nezabezpečiť poskytnutie služby v prípade,
a) ak je na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz, alebo je daný dôvodný predpoklad, že bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) ak Objednávateľ v priebehu predchádzajúcich kampaní porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (napr. neuhradená faktúra),
c) ak podľa uváženia Poskytovateľa by zverejnením inzerátu mohlo prísť :
                     I. k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Autorského zákona, zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, Obchodného zákonníka a Ústavy Slovenskej republiky;
                    II. k možnému postihu Poskytovateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, nekalosúťažným sporom);
                     III. k ohrozeniu oprávnených záujmov Poskytovateľa vo vzťahu k tretím subjektom, najmä však k iným prevádzkovateľom stránok s obdobným zameraním.
10. V prípade, ak nastanú niektoré prekážky uvedené v písm. c) predchádzajúceho odseku týchto Všeobecných podmienok, Poskytovateľ na túto skutočnosť upozorní Objednávateľa a vyzve ho na vykonanie nápravy zabezpečením opravy obsahu inzerátu. V prípade, ak Objednávateľ nevykoná nápravu inzerátu v poskytnutej časovej lehote Poskytovateľ inzerát neuverejní.
11.Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením zmluvných povinností z jeho strany len do výšky čiastky, ktorú Objednávateľ už preukázateľne uhradil za zabezpečenie zverejnenia inzerátu.
12.Poskytovateľ bude informovať Objednávateľa o zmene a doplnení cenníka, podmienok zverejňovania minimálne 14 kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Zmeny a doplnenia cenníka nemajú vplyv na dohodnutú výšku ceny v už platných zmluvách.

 ČLÁNOK IV. Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje
a) pri zverejňovaní údajov, ktoré majú charakter osobných údajov (u zadávateľov, fyzických osôb), dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov),
b) dodržiavať všeobecné požiadavky na reklamu, ako aj požiadavky na reklamu niektorých produktov ako šíriteľ reklamy v zmysle zákona o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov).
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo v prípade porušenia týchto podmienok poskytovania On-line služieb zrušiť poskytovanie On-line služieb i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Objednávateľovi alebo používateľovi alebo tretej strane. Registrovaný Objednávateľ alebo používateľ bude o zrušení poskytovania On-line služieb a o dôvodoch tohto zrušenia náležite informovaný prostredníctvom e-mailu alebo poštou, pričom obidva spôsoby oznámenia sú rovnocenné.
3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody (prípadne ušlý zisk), ktoré vzniknú využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Poskytovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.
4. Objednávateľ nemá nárok požadovať od Poskytovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútavok alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do On-line služieb.
5. Poskytovateľ je oprávnený pred poskytnutím služby odmietnuť uverejnenie inzerátu alebo reklamy.
6. Poskytovateľ je ďalej oprávnený:
a) opravovať gramatické chyby alebo nepresnosti v zadaných údajoch s cieľom dodržať zásady jazykovej kultúry, gramatických a pravopisných pravidiel slovenského jazyka. Tieto chyby je Poskytovateľ oprávnený opraviť bez upozornenia Objednávateľa alebo používateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené vykonaním takej opravy v zadanom texte alebo za škody, o ktorých je tvrdené, že boli týmto spôsobené.
b) Zasielať Objednávateľovi alebo používateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ zadal pri registrácii, informácie a novinky o portáli Pozemky.sk a iný reklamný text. Zaslaním registračného formulára Používateľ dáva Poskytovateľovi vopred svoj súhlas k pravidelnému zasielaniu noviniek o oznámení, čím nedochádza k porušeniu ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame.
c) Pozastaviť alebo zablokovať prístup Používateľovi v prípade porušenia podmienok používania.
d) Šíriť údaje zadané Používateľom a uskutočňovať tak reklamnú činnosť, a to na základe rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 
ČLÁNOK V. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ sa zaväzuje:
a) vyplnením  a odoslaním registračného formulára v elektronickej podobe dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto VOP, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na portáli Pozemky.sk dodržať;
b) zaplatiť Poskytovateľovi zálohovú faktúru vystavenú na základe objednávky Používateľa v stanovenej lehote splatnosti. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola fakturovaná suma pripísaná na účet Poskytovateľa;
c) predložiť Poskytovateľovi svoj aktuálny výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, pripadne živnostenské oprávnenie, ak ho na predloženie týchto dokladov Poskytovateľ vyzve;
d) nepoškodzovať dobré obchodné meno Poskytovateľa a ním poskytovaných služieb;
e) uviesť Poskytovateľovi v objednávke požadovaný spôsob prezentácie, umiestnenie a v jednom z povolených formátov bannera.
f) doručiť Poskytovateľovi hotové podklady najneskôr 3 dni pred uverejnením. Podklad tvorí URL pre banner, banner (*gif, *SWF, Flash). Pri banneroch SWF používať štandardný odklik. V prípade PR článku text. Odporúčaný pomer strán obrázkov GIF/JPEG je 1,5 : 1, max- 100 kb. Poskytovateľ na požiadanie Používateľa zabezpečí výrobu inzercie – cena dohodou (podľa formy inzercie a dodaných podkladov). Bannery nad limit má Poskytovateľ právo odmietnuť; 
g) skontrolovať reklamné oznámenie, ktoré mu Poskytovateľ zadá ako šíriteľovi jeho reklamy na zverejnenie, či nie sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné služby, ktorá je ako ochranná známka zapísaná do registra. Trestnoprávnu zodpovednosť za porušovanie práv k ochrannej známke ako i zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená zásahom do práv ochrannej známky, znáša Používateľ;
h) rešpektovať pravidlá inzercie, nezneužívať registráciu na opakované zadávanie rovnakej nehnuteľnosti v inzercii bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa;
i) a je zodpovedný za obsah svojich inzerátov a reklamy a nesie priamu právnu zodpovednosť za text a prípadné vyobrazenia, ktorý/é prostredníctvom on-line služieb zverejňuje. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah inzerátov a reklamy;
j) neposkytnúť svoje heslo tretím osobám a ani ho inak zverejniť. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti Používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.
k) nahlásiť Poskytovateľovi bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, stratu, krádež, prípadne akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a/alebo hesla;
l) nenarušiť operačný systém portálu Pozemky.sk;
m) dodržiavať dobré mravy, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály. Poskytovateľ si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.

 ČLÁNOK VI. Poskytované služby a cena

1. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnom cenníku, uvedenom na: http://www.pozemky.sk/cennik-inzercie alebo na vyžiadanie na inzercia@pozemky.sk  . Aktuálna ponuka služieb Poskytovateľa, ako aj cenník služieb sú uvedené na: http://www.pozemky.sk/cennik-inzercie alebo na vyžiadanie prostredníctvom emailu na inzercia@pozemky.sk
2. Používateľ je oprávnený zaplatiť Poskytovateľovi cenu služieb prostredníctvom bankového prevodu alebo v hotovosti na základe predfaktúry alebo faktúry vystavenej Poskytovateľom.
3. Platby za objednávky sa prijímajú centrálne na účet Poskytovateľa
4. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť cenník služieb. Platnosť nového cenníka služieb začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke Pozemky.sk.
5. Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v Zmluve, Objednávke, prílohách a cenníku služieb sú uvádzané bez DPH.
6. Po zaplatení zálohovej alebo preddavkovej faktúry v prospech Poskytovateľa, účtovný systém Poskytovateľa automaticky vygeneruje a zašle faktúru poštou na adresu Používateľa alebo na emailovú adresu vo formáte súboru .PDF, ktorú uviedol pri registrácii.
 
ČLÁNOK VII. Sankcie

1. Poskytovateľ je oprávnený v prípade zrušenia už objednaných reklamných formátov zakúpených na paušálne obdobie, požadovať od Používateľa 100% storno poplatok zo sumy (nerozhoduje čas stornovania).
2. V prípade zrušenia objednávky v čase dlhšom ako 2 týždne pred spustením kampane, je Poskytovateľ oprávnený od Používateľa požadovať 30% storno poplatok zo sumy uvedenej na objednávke.
3. V prípade zrušenia objednávky v čase kratšom ako 2 týždne pred termínom jej spustenia, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa 100% storno poplatok zo sumy uvedenej na objednávke.
 
ČLÁNOK VIII. Spoločné ustanovenia

1. Dizajn portálu Pozemky.sk a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené Autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené. Používateľ nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom portálu Pozemky.sk žiadne práva. Žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.
2. Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému On-line služieb.
3. Zaslaním objednávky dáva Používateľ Poskytovateľovi súhlas so šírením reklamných prvkov prostredníctvom Internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu.
4. V prípade nepravdivosti informácií uvedených v ods. 3 tohto článku znáša Používateľ všetky právne následky z tohto vyplývajúce, vrátane povinnosti uhradiť oprávneným subjektom náhradu škody.
5. Na vyžiadanie Poskytovateľa sa Používateľ zaväzuje preukázať skutočnosti týkajúce sa autorských, prípadne iných práv a iných relevantných údajov dokladmi, z ktorých sú uvedené skutočnosti zrejmé.
 
ČLÁNOK IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom jeho registrácie u Poskytovateľa na Pozemky.sk alebo prvým dňom importu inzerátov Používateľa prostredníctvom tretích strán vo forme dávkových súborov vo formáte napr. „.XML“. Na akékoľvek zmeny bude Používateľ Poskytovateľom upozornený.
2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Používateľom pri používaní služieb na portáli Pozemky.sk, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie vzájomných zmlúv alebo objednávok, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská, a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Účastník rozhodcovského konania môže do 15 kalendárnych dní od doručenia rozhodcovského rozsudku podať rozhodcovskému súdu žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku; rozhodcovský rozsudok preskúmava iný rozhodca ustanovený podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.
3. Právne vzťahy zmluvných strán sa spravujú Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 OBZ.
4. Používateľ vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby Poskytovateľa na portáli Pozemky.sk
5. Poskytovateľ je oprávnený bez súhlasu a jednostranne vykonať zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Informácia o zmene a dátume zmeny bude Používateľovi oznámená uverejnením oznámenia o zmene všeobecných podmienok na stránke http://www.pozemky.sk/Informacie.
6. Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových všeobecných obchodných podmienok.
7. Právne vzťahy vyplývajúce z všeobecných obchodných podmienok a z uzatvorených zmlúv o poskytovaní služieb sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy si zmluvné strany zakladajú právomoc slovenského súdu.
8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.12.2013.